ამინდის პროგნოზი

ბმულები

სსიპ-ქალაქ ბათუმის N8 საჯარო სკოლის 5ე (დამრ. ცირა ბოლქვაძე) და 5ზ (დამრ. ნანა მალაყმაძე) კლასებში ჩატარდა აქტივობა - სიცრცითი ფიგურების შექმნა. მოსწავლეებმა გააკეთეს სივრცული ფიგურები.
მათემატიკის პედაგოგმა ცირა ბოლქვაძემ ბავშვების მეტი დაინტერესებისა და უკეთ აღქმისათვის, საგაკვეთილო პროცესში გამოიყენა პრაქტიკული მაგალითებით გაჯერებული სივრცითი ფიგურები (რესურსი: პლასტენინი, ჩხირები).

 

სკოლის სტრატეგიული ხედვა

შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ყველა მოსწავლე შეძლებს ცოდნის შეძენას, გამოყენებას, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ–­ჩვე­ვების გამომუშავებასა და საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვან გამოვლენას.

სკოლის მისია

აღზარდოს  დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი, საკუთარი შესაძლებობის მუდმივად განვითარების შემძლე, ინფორმირებული და ამ ინფორმაციის ადეკვატურად გამოყენების უნარის მქონე, ბუნებრივი გარემოს დამცველი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.

სკოლის  ღირებულებები

უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო; განათლების სრული მისაწვდომობა და ერთნაირი მოლოდინი ყველა მოსწავლისაგან; განათლების მაღალი ხარისხი; მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება; კოლეგიალური მხარდაჭერა და თანამშრომლობა; შრომითი და საშემსრულებლო დისციპლინა.