ამინდის პროგნოზი

ბმულები

სსიპ-ქალაქ ბათუმის N8 საჯარო სკოლაში ყოველწლიურად იმართება ბავშვების ნამუშევრების გამოფენა, როგორც პერსონალური ასევე ჯგუფური. ნამუშევრები შესრულებულია სხვადასხვა ტექნიკაში და სტილში.
გამოფენები ემსახურება მოსწავლეების მოტივაციის ამაღლებას. სხვადასხვა უნარ-ჩვევების განვითარებას, როგორიცაა თანამშრომლობა, შემოქმედებითობა, ინტეგრაცია საზოგადოებაში, ორგანიზებულობა. ზემოთ აღნიშნული აქტივობები ხელს უწყობს ხელოვნების სხვადასხვა მიმდინარეობაში მოსწავლეთა კომპეტენციის გაძლიერებას.

 

სკოლის სტრატეგიული ხედვა

შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ყველა მოსწავლე შეძლებს ცოდნის შეძენას, გამოყენებას, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ–­ჩვე­ვების გამომუშავებასა და საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვან გამოვლენას.

სკოლის მისია

აღზარდოს  დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი, საკუთარი შესაძლებობის მუდმივად განვითარების შემძლე, ინფორმირებული და ამ ინფორმაციის ადეკვატურად გამოყენების უნარის მქონე, ბუნებრივი გარემოს დამცველი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.

სკოლის  ღირებულებები

უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო; განათლების სრული მისაწვდომობა და ერთნაირი მოლოდინი ყველა მოსწავლისაგან; განათლების მაღალი ხარისხი; მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება; კოლეგიალური მხარდაჭერა და თანამშრომლობა; შრომითი და საშემსრულებლო დისციპლინა.