ამინდის პროგნოზი

ბმულები

14 აპრილი #ქართულიენისდღეა. ინგლისური და ქართული ენის ერთობლივი პროექტი. საინტერესო და საჭირო საქმე ჩვენი ენის მხარდასაჭერად. “No Barbarisms ! ” (არა ბარბარიზმებს! ) .

პროექტი მიზნად ისახავდა : 1.ბარბარიზმების მავნე ზეგავლენის ხაზგასმას. 2.ინგლისური ენიდან შემოტანილი ბარბარიზმების ქართული შესატყვისის პოვნას. 3. სოლიდაროის გამოხატვას ქართული ენის დაცვისადმი! პროექტი მოიცავდა 4 ეტაპს: 1. ინგლისური ენიდან შემოტანილი ბარბარიზმების მოძიება და ქართული შესატყვისის მისადაგება . 2. კვლევის ჩატარება მოზარდებში აღნიშნული ბარბარიზმების გამოყენებასთან დაკავშირებით და შედეგის დიაგრამაში ასახვა. 3. ბროშურების გაკეთება პროექტის მიზნის გათვალისწინებით. 4. ბროშურების გავრცელება მოზარდებში. #ვიმეტყველოდ სწორად, ენის ნორმების დაცვით! #მოვუფრთხილდეთ ენის ლექსიკურ სიწმინდეს! #სსიპ სსიპ - ქალაქ ბათუმის N8 საჯარო სკოლა მასწავლებლები: ინგლისური ენა- ია ბლაგიძე , ქართული ენა - ფატი სურმანიძე

სკოლის  სტრატეგიული  ხედვა

ჩვენი სკოლა ამზადებს მოსწავლეებს წარმატებული მომავლისათვის.

სკოლის მისია

ჩვენი სკოლა მოსწავლეების წარმატებული მომავლისათვის მომზადებას მიაღწევს იმით, რომ უზრუნვლყოფს უსაფრთხო და წამახალისებელ გარემოს, განათლების სრულ მისაწვდომობას და ერთნაირ მოლოდინს ყველა მოსწავლისათვის, სწავლა-სწავლების პროცესში საფეხურებრივი სტანდარტებისა და წლიური პროგრამების ძირეული პრინციპების დაცვას, მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას.